VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 více informací
Zavřít
Zpět

Co nabízíme

Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávání se uskutečňuje podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Školka Podlesí, který je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, opírá se o zastřešující ŠVP PV Kouzelný svět, je vytvořen s koncepcí školy, rozvíjí osobnost dítěte a nenásilně vzdělává ve všech oblastech.

Vzdělávací program byl vytvořen na základě analýzy konkrétních podmínek na naší mateřské školy.

Koncepce mateřské školy

Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni.

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde je mají všichni rádi.

Naším nejdůležitějším partnerem je rodina. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou.

Způsoby naplňování cílů

Umožňujeme dítěti v předškolním věku rozvíjet svou osobnost na základě svých možností, schopností, zájmů a prožitků, a to jak po stránce fyzické, psychické i sociální.

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjadřovat své názory a pocity.

Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytváříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně.

Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Nabídka činností je velmi pestrá. Děti si mohou vyzkoušet samy mnoho zajímavých činností. Snažíme se dětem přiblížit život lidí ve všech podobách a vytvářet situace, které děti mají možnost samy řešit a projevit se. Je pro nás velmi důležité prožitkové učení, proto dětem poskytujeme mnoho podnětů.

Vzdělávací záměr ŠVP

Záměrem vzdělávacího programu je rozvoj dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině i přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí a vědomí vlastní hodnoty. Vedeme děti k zdravému životními stylu a uvědomění si odpovědností za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči.

Vzdělávací obsah

Každá třída tvoří vlastní třídní vzdělávací program, který je rozpracován, upraven a naplňován podle konkrétních podmínek ve třídě s ohledem na věk a možnosti dětí. Jednotlivá témata vycházejí z přirozeného života kolem nás, spojena s ročním obdobím, slavnostmi, tradicemi, událostmi a potřebami.


Informace ohledně rozdělení dětí z důvodu rekonstrukce

Vážení zákonní zástupci, upřesňujeme první, námi sdělenou informaci, kterou jste obdrželi ohledně uzavření MŠ U Cáchovny, z důvodu rekonstrukce a následného rozdělení dětí do náhradních školek  1.mat…

Více informací

Rozloučení se školním rokem

Srdečně Vás zveme na dopoledne plné zábavy dne 12.6. 2024 na Benediktu, kde bude pro děti připraveno plno soutěží a legrace. 

Více informací

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2024/2025

Těšíme se na nové kamarády v příštím roce. Děkujeme za Vaši důvěru. Kolektiv MŠ U CÁCHOVNY. Výsledky přijímacího řízení naleznate zde

Více informací